przyroda

Obszar Gminy jest bezleśny z niewielką ilością zadrzewień. Obszar miasta i Gminy leży poza głównym systemem przyrodniczym aglomeracji warszawskiej, stanowiącym osłonę ekologiczną stolicy. Fragment Gminy obejmujący dolinę rzeki Utraty znajduje się w obrębie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W rezerwacie "Wolica" wiek drzewostanu to 50-70 lat, główne gatunki drzew to: czeremcha, wiąz szypułkowy, wierzba krucha, olsza czarna i dąb szypułkowy. „Wolica” z uwagi na wybitnie rolniczy charakter terenów otaczających rezerwat, jest jedyną w okolicy ostoją zwierząt leśnych. Gniazdują tu liczne gatunki ptaków, przebywa stale stado saren.
W Ołtarzewskim parku jest dużo ptaków. W okolicy pięknych białodrzewów założyły kolonię wrony i gawrony. Spotkać można drozda, liczne szpaki, kosy, pliszki siwe, całe rodziny kaczek krzyżówek, łyski, dzięcioła i sowy.
W pięknym XVIII-wiecznym zabytkowym parku w Pilaszkowie wiosną gnieżdżą się kaczki
(w dawnych czasach, król Jan III przyjeżdżał tu ze swojego Wilanowa i zarzucał się w tutejsze ostępy właśnie na pilaszkowskie kaczki).

Regulamin korzystania z parku w Ołtarzewie

Tabliczka przy wejściu do parku który jest terenem Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa

Park w Ołtarzewie jest również Gminnym parkiem rekreacji i wypoczynku

Ścieżka na prawo od wejścia do parku

Ścieżka i jeziorko w parku
                                                                                                                                                                                                          
źródło:
bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=83
zdjęcia parku w Ołtarzewie: własne